In Stock

Tamarind Candy 250g มะขามแก้วรสดั้งเดิม

฿85.00

From the local recipe, this tamarind ball has been around for more than 40 years, yet still makes a high demand in the market จากสูตรพิเศษทถ่ีูกสืบทอดกันมาในครอบครัวของสารัช กว่า 40 ปี และยังเป็นที่ตอ้ งการในตลาดมาอย่างตอ่ เนอื่ ง เราคงไม่ตอ้ งบรรยายอะไรให้มากมาย นอกจากคุณตอ้ ง ลองด้วยตัวคุณเอง

 

หมวดหมู่: